Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De verplichting om mogelijke overtredingen te rapporteren

Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om de reputatie en de integriteit van Realogy te beschermen en vermoedelijke schendingen van de Ethische Code te rapporteren. Realogy heeft de verplichting om deze rapporten grondig te onderzoeken en op te lossen. Realogy tolereert geen vergeldingsmaatregelen tegen iemand die in goed vertrouwen een vermoedelijke schending rapporteert. Indien u op de hoogte bent van een rapport dat ingediend is door een andere werknemer, vragen we u om de vertrouwelijkheid van het desbetreffende onderzoek te respecteren.

Hoewel we om geheimhouding van onze onderzoeken vragen, zal niets in onze Code of in andere beleidsregels of overeenkomsten van Realogy u verbieden om vermoedelijke overtredingen van landelijke, provinciale of lokale wetten of voorschriften aan overheidsinstanties of -entiteiten te melden, waaronder aan het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission, het Amerikaans Congres en de Office of Inspector General, of om andere zaken te onthullen die beschermd worden conform de bepalingen in de landelijke, provinciale of lokale wetten of voorschriften inzake klokkenluiders. U heeft geen voorafgaande autorisatie of goedkeuring van Realogy nodig om deze meldingen en onthullingen in te dienen en u hoeft Realogy niet te berichten dat u deze meldingen en onthullingen hebt gedaan.

Accurate boekhouding en dossiers en financiële onthullingen

Een eerlijke en accurate registratie en rapportering van financiële informatie aan onze aandeelhouders is van cruciaal belang voor ons bedrijf. We hebben de plicht om de correctheid van de financiële informatie van Realogy te waarborgen. Onze jaarrekeningen zijn conform de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en moeten onze financiële transacties en verrichtingen correct weergeven. U mag geen rapporten of documenten vervalsen of heimelijke of niet-geregistreerde fondsen of activa gebruiken voor welk doel dan ook. U hebt de verantwoordelijkheid om het interne controlesysteem van Realogy te respecteren en om dergelijke processen of controles niet te omzeilen. Indien u fraude vermoedt in de financiële rapportering, bekendmakingen of interne controles van het bedrijf, moet u dit rapporteren aan de Ethische Hulplijn, in overeenstemming met het Fraudebestrijdingsbeleid van Realogy.

Ons bedrijfsklimaat beschermen

Het is ons doel Realogy te laten groeien en evolueren, met een focus op duurzaam ondernemen. Wij streven ernaar om te voldoen aan alle veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten. Ook zetten we ons voortdurend in om de milieueffecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken door specifieke maatregelen te nemen om te recyclen, zo min mogelijk energie en natuurlijke energiebronnen te gebruiken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Onze gemeenschappen ondersteunen

Het succes van Realogy is gebaseerd op sterke gemeenschappen. Elk jaar werft de Charitatieve Stichting van Realogy fondsen om deze te doneren aan honderden goede doelen. Daarnaast dragen onze medewerkers, franchisenemers en zelfstandige verkoopmedewerkers bij aan hun gemeenschappen door filantropische praktijken en vrijwilligerswerk voor charitatieve, sociale of politieke organisaties. We zijn bijzonder trots op al het betekenisvolle werk dat Realogy, de bedrijfsonderdelen en hun merken volbrengen.

Als u deelneemt aan deze belangrijke inspanningen, moet u er rekening mee houden dat u dankzij uw functie binnen Realogy mogelijk invloed kunt uitoefenen op andere werknemers (met name degenen die aan u rapporteren), collega’s en verkopers die u namens Realogy erbij betrekt. Om diversiteit in elke vorm te respecteren en stimuleren en mogelijke belangenverstrengeling te vermijden, moet u erop letten om uw overtuigingen niet op te dringen aan anderen en op het werk niet om donaties te vragen voor de organisaties die u ondersteunt. U mag uw positie binnen het bedrijf niet benutten of misbruiken in het voordeel van de goede doelen die u persoonlijk ondersteunt.

Realogy ondersteunt de inzet van haar medewerkers voor zaken die hen raken en moedigt alle medewerkers aan om hun gemeenschappen te ondersteunen en zo een verschil te maken voor anderen.

Uitzonderingen

In zeldzame omstandigheden kan een uitzondering op de Ethische Code worden toegestaan door de afdeling Ethiek & Naleving. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd en toegekend voordat ze van kracht zijn. Uitzonderingen voor kaderleden moeten worden ingediend bij de Chief Ethics & Compliance Officer en goedgekeurd worden door de Auditcommissie van de Bestuursraad van Realogy. Afstandsverklaringen verleend aan Kaderleden zullen openbaar worden gemaakt, zoals vereist door de wet of de regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven.

Sleutelbegrippen

FRAUDE

Een opzettelijk foute voorstelling van bedrijfsinformatie of
-gegevens. Voorbeelden hiervan zijn valse aangiftes van onkosten of opbrengsten, verduistering van activa, onjuiste tijdsregistraties, verduistering van bedrijfsfondsen, een vervalste of opzettelijk foutieve boekhouding en het vervalsen van persoonlijke referenties.

remember-orange

ONTHOUD

Als marktleider handelen we ethisch en verantwoord, zowel tijdens onze werkzaamheden voor Realogy als in onze interacties met onze omgeving en gemeenschappen.