ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR

In aanvulling op de Ethische Code hanteert Realogy een Werkgelegenheidsbeleid. Dit werkgelegenheidsbeleid omvat meer gedetailleerde richtlijnen over onze verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar. Het beleid geeft blijk van de inzet van Realogy voor een veilige en diverse werkomgeving, zonder discriminatie en intimidatie, met verantwoordelijke werknemers die hun werkomgeving beschermen.

Van alle werknemers wordt verwacht dat zij het Werkgelegenheidsbeleid naleven en bij vragen over dit beleid contact opnemen met hun leidinggevenden of Personeelszaken.

Verbintenis tot diversiteit en gelijke arbeidskansen

Bij Realogy geloven we in diversiteit van mensen, ideeën en standpunten en de waarde van diversiteit voor Realogy, haar klanten en aandeelhouders. Daarom streven we naar het creëren van een alomvattende werkomgeving die uiteenlopende achtergronden, etniciteiten, culturen, overtuigingen en ervaringen omvat, zonder discriminatie, pesterijen en intimidatie. We tolereren geen discriminatie op grond van beschermde kenmerken binnen ons personeelsbeleid.

Ons Gelijkekansenbeleid biedt meer informatie over onze inzet voor dergelijke doelstellingen en onze naleving van de arbeidswetgeving. Denkt u met vergelding te maken te hebben, neem dan contact op met uw leidinggevende, Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn.

Bevoorrechting wordt niet getolereerd

Ons Personeelsbeleid behandelt al onze werknemers eerlijk en onpartijdig. Onze bedrijfscultuur beloont medewerkers op grond van hun verdiensten, prestaties en verwezenlijkingen. We staan geen elke vorm van bevoorrechting (op basis van persoonlijke, sociale of financiële relaties) toe die ons Personeelsbeleid zou kunnen beïnvloeden. We zetten ons in om situaties aan te pakken waarin zowel werkelijke als vermeende bevoorrechting kan ontstaan en geven geen voorkeursbehandeling aan onze klanten, leveranciers, onafhankelijke contractanten of andere derden gebaseerd op persoonlijke, maatschappelijke of financiële relaties.

Zie voor meer informatie over het rapporteren en aanpakken van deze kwesties ons Beleid voor persoonlijke relaties en perceptie van bevoorrechting.

keySleutelbegrippen

BESCHERMDE KENMERKEN

Wettelijk beschermde kenmerken omvatten: ras, familiale geschiedenis, plaats van herkomst, kleur, religie, etnische afkomst, nationaliteit, geloof, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en voorkeur, genderidentiteit, geslachtsvrijheid, burgerlijke staat, gezinssituatie, veteraanstatus, handicap, zwangerschap, genetische informatie en elke andere eigenschap die door toepasselijke wetten wordt beschermd.

PERSONEELSBELEID

Omvat alle werkgelegenheidsaspecten, zoals rekrutering, werving, prestatiebeheer, vergoedingen en compensaties, opdrachten, zakenreizen, opleiding, promoties, discipline en beëindiging.

ALS WERKNEMER…

VERBIND IK MIJ ERTOE OM:

Al mijn collega’s eerlijk en gelijk te behandelen.

VERBIND IK MIJ ER TOE OM NIET:

Werkgerelateerde mogelijkheden en voordelen te verstrekken of te onthouden aan collega’s op grond van hun ras, geslacht, leeftijd, religie of enig ander beschermd kenmerk.

Zaken te doen met klanten, leveranciers, onafhankelijke contractanten en andere derden uitsluitend gebaseerd op zakelijk voordeel voor Realogy. Klanten, leveranciers, onafhankelijke contractanten en andere derden te bevoorrechten op basis van persoonlijke, sociale of financiële relaties..

ALS LEIDINGGEVENDE…

VERBIND IK MIJ ERTOE OM:

Medewerkers uitsluitend te werven op basis van zakelijke behoefte, de kwalificaties van de kandidaten en hun vermogen om de vereiste werkzaamheden uit te voeren.

VERBIND IK MIJ ER TOE OM NIET:

Een kandidaat werk te verstrekken of te weigeren op grond van diens ras, geslacht, leeftijd, religie of enig ander beschermd kenmerk.

Een werknemer niet te bevoorrechten op basis van een persoonlijke, maatschappelijke of financiële relatie buiten het werk om. Geen voorkeursbehandeling te verlenen aan een werknemer op basis van een persoonlijke, maatschappelijke of financiële relatie.
Medewerkers te bevorderen of te compenseren uitsluitend op basis van vaardigheden, ervaring en waardering. Medewerkers promoties of beloningen te verstrekken of te weigeren op basis van een beschermd kenmerk.

Vrij van intimidatie

We zijn samen verantwoordelijk voor het behoud van een productieve werkomgeving die vrij is van intimidatie. We behandelen elkaar met respect en tolereren of plegen geen intimidatie in welke vorm dan ook, jegens een werknemer, klant, leverancier, onafhankelijke contractant of andere derde partij. Krijgt u te maken met intimidatie, dan kunt u contact opnemen met uw leidinggevende, Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn. Vergeet niet dat u dit kunt rapporten zonder vrees voor vergelding, daar Realogy al haar werknemers beschermt tegen elke vorm van vergelding voor meldingen die in goed vertrouwen zijn gedaan.

Iedereen dient het Anti-intimidatiebeleid van Realogy te begrijpen en op te volgen.

 

keySleutelbegrippen

INTIMIDATIE

Ongepast gedrag dat onze werkzaamheden in de weg staat, doet afbreuk aan de waardigheid van een werknemer of creëert een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving. Dit gedrag kan verbaal, visueel of fysiek zijn en omvat oneerbiedige of vijandige activiteiten, zoals laster, negatieve stereotypering, plagen, pesten (online, emotioneel of fysiek), uitsluiting en bedreiging.

Het kan ook verzoeken tot seksuele gunsten, seksueel expliciete taal of grappen, seksueel getinte foto’s of voorwerpen, ongewenste seksuele toenadering, of ongepaste aanrakingen omvatten.

QA-blue-dutch

Mijn werkgroep, inclusief mijn leidinggevende, maakt vaak seksueel expliciete grappen, waardoor ik me ongemakkelijk voel. Niemand anders schijnt hier echter aanstoot aan te nemen. Wat moet ik doen?

Realogy ziet dergelijk gedrag niet door de vingers. Indien u zich er prettig bij voelt om de kwestie met uw leidinggevende te bespreken, dan moet u dat zeker doen. Onze open-deur-communicatiecultuur maakt het mogelijk om de kwestie aan te kaarten zonder angst voor vergelding. U kunt de kwestie echter ook melden aan Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn.

Veilige werkomgeving

Wij nemen de veiligheid van onze medewerkers zeer serieus. We zetten ons in om een veilige werkplek te bieden, zonder gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het naleven van de geldende gezondheids- en veiligheidsregelgeving en het bedrijfsbeleid. We delen samen de verantwoordelijkheid om een risicovrije werkplek te handhaven. Indien u onveilige omstandigheden opmerkt binnen een Realogy-faciliteit, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leidinggevende.

Een veilige werkplek is ook van toepassing op werkzaamheden buiten de kantooromgeving. We moeten steeds op veilige wijze handelen en rekening houden met de veiligheid van onszelf en anderen bij het uitvoeren van onze werkzaamheden voor Realogy. Dit betekent bijvoorbeeld geen sms- of e-mailberichten sturen tijdens het rijden, hoe dringend de zaak ook kan lijken.

Geweldloze werkomgeving

Onze werkomgeving moet geweldloos zijn. Wapens of explosieven zijn niet toegestaan op de werkvloer. We tolereren geen bedreigingen, intimidatie, agressie of gewelddadig gedrag van welke aard dan ook.

Indien u zorgwekkend gedrag opmerkt, of u te maken krijgt met onveilige, gevaarlijke of gewelddadige situaties, moet u dit onmiddellijk melden aan uw leidinggevende, Personeelszaken, de afdeling Ethiek & Naleving of de Ethische Hulplijn. Raadpleeg het Beleid voor een geweldloze werkvloer van Realogy voor meer informatie.

Een alcohol- en drugsvrije omgeving

Wij handhaven een drugsvrije werkomgeving. U mag geen illegale drugs gebruiken of bezitten, of onder invloed zijn op de werkvloer. U dient er ook voor te zorgen dat uw prestaties, veiligheid en beoordelingsvermogen tijdens werkuren niet nadelig worden beïnvloed door het gebruik van alcohol, medicijnen of andere wettelijk toegestane middelen.

Voor meer informatie over drugsmisbruik, drugstesten, hulpprogramma’s en de vertrouwelijkheid van aanverwante informatie kunt u het Antidrugsbeleid van Realogy raadplegen.

Wij erkennen dat er soms alcohol wordt verstrekt op door het bedrijf gesponsorde evenementen of tijdens zakelijke maaltijden. U dient ervoor te zorgen dat uw alcoholconsumptie uw prestaties en beoordelingsvermogen niet belemmert tijdens uw werk en dat u zich te allen tijde gedraagt conform de Werkgerelateerde gedragsnormen van Realogy.

keySleutelbegrippen

ZORGWEKKEND GEDRAG

Gedragsmatige indicatoren die gewelddadig gedrag kunnen helpen voorspellen. Voorbeelden zijn woedeaanvallen of -uitbarstingen, gewelddadige uitspraken of gedrag, intimidatie en een obsessie voor wraak of wapens.

remember

ONTHOUD

We hebben allemaal een rol in de totstandkoming van onze bedrijfscultuur. We zijn allemaal individueel verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een respectvolle, veilige en productieve werkomgeving waar we trots op kunnen zijn en professioneel kunnen groeien. We hebben de macht om actie te ondernemen wanneer we gedrag ervaren of opmerken dat deze bedrijfscultuur zou kunnen beschadigen.