Realogy – Belangen, eigendom en middelen

Bedrijfsmiddelen respecteren

Ons bedrijf verschaft ons vele middelen, met inbegrip van voorraden en IT-middelen, om ons te helpen bij de uitvoering van ons werk en het bereiken van onze zakelijke doelstellingen. Deze middelen worden verschaft ter bevordering van de zakelijke belangen van Realogy. We beheren deze middelen samen en moeten ze verantwoord gebruiken, op een professionele, ethische en legale manier. U mag de middelen van Realogy om geen enkele reden verspillen, misbruiken of vernietigen of gebruiken voor doeleinden die niet het belang van onze onderneming dienen. Het gebruik van de activa van Realogy dient altijd te worden gekenmerkt door de juiste zorg, discretie en terughoudendheid. Dit geldt ook voor incidenteel persoonlijk gebruik. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van alle werknemers om de middelen van Realogy te beschermen tegen fraude, diefstal en verduistering. Het Fraudebestrijdingsbeleid en Informatiebeveiligingsbeleid van Realogy geven een volledige leidraad.

Het gebruik van IT-middelen en activa

Realogy kan IT-middelen verschaffen om u te helpen bij het uitvoeren van uw werk. Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik in beperkte mate is toegestaan, mag u of een derde partij geen software, netwerken, elektronische systemen of apparatuur van Realogy gebruiken voor doeleinden die niet in het belang zijn van Realogy. De directie van Realogy behoudt zich, voor zover wettelijk toegestaan, het recht voor om haar IT-middelen te monitoren en te onderzoeken, en tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de plaatselijke wetgeving, valt het gebruik van deze middelen en de gegevens die erop zijn opgeslagen buiten uw persoonlijke privacy. Om onze bedrijfssystemen te beschermen, mogen werknemers geen softwareprogramma’s, apparaten of applicaties installeren op de IT-middelen van Realogy zonder toestemming van de IT-afdeling. Het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van IT-middelen van Realogy biedt gedetailleerde richtlijnen voor correct en verboden gebruik van deze IT-middelen.

Het gebruik van sociale media

U dient bekend te zijn met het Beleid voor sociale media van Realogy en dit ook te volgen. Hoewel u wettelijk gezien het recht heeft om sociale media te gebruiken, mag u nooit spreken namens Realogy of Realogy officieel vertegenwoordigen, tenzij u hiervoor toestemming hebt verkregen van de afdeling Communicaties van Realogy. Wees er u ook van bewust dat in bepaalde jurisdicties zelfs onschuldig lijkende handelingen, zoals het aanprijzen van Realogy-producten of -diensten zonder uw relatie met het bedrijf bekend te maken, de plaatselijke advertentievoorschriften kunnen overtreden. U mag de IT-middelen van Realogy niet gebruiken voor sociale media op een manier die in strijd is met ons Gelijkekansenbeleid, Anti-intimidatiebeleid, Beleid voor een geweldloze werkvloer of de wet. Tot slot mag u nooit vertrouwelijke informatie van Realogy of van haar dochterondernemingen openbaren door het gebruik van sociale media of anderszins.

QA-ltBlue-dutch

In mijn vrije tijd heb ik een klein bedrijf dat websites bouwt voor andere kleine bedrijven en liefdadigheidsinstellingen. Mag ik tijdens mijn lunchpauze gebruik maken van de laptop, telefoon of e-mail van Realogy om problemen op te lossen of om afspraken te plannen voor werk dat ik ‘s avonds of tijdens het weekend uitvoer?

Nee. Bedrijfsactiva, zoals laptops, telefoons, faxmachines of e-mail, mogen nooit worden gebruikt voor persoonlijk voordeel of winst, ongeacht het tijdstip waarop de werknemer de activa wenst te gebruiken. Netwerktoegang valt ook onder bedrijfsactiva en is bedoeld voor legitieme zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijk voordeel of winst. U moet dergelijk gebruik ook rapporteren aan de Ethische Hulplijn als zijnde potentiële belangenverstrengeling.

 

Intellectueel eigendom – Bezit en bescherming

Het succes van Realogy is mede gebaseerd op onze ontwikkeling en bescherming van wereldwijd gerenommeerde vastgoedkantoren en ander intellectueel eigendom. Als werknemer van Realogy, dient u de intellectuele eigendommen van Realogy, alsook de intellectuele eigendommen van onze cliënten, verkopers, onafhankelijke contractanten en andere derden te beschermen. Intellectueel eigendom kan onder meer onze merklogo’s, handelsmerken, schriftelijke materialen, patenten en overige immateriële activa inhouden. U mag Realogy of haar merklogo’s, briefhoofd of andere handelsmerken van het bedrijf, alsook materialen waarop het auteursrecht rust of overige intellectuele eigendommen niet voor uw persoonlijk gebruik gebruiken. Voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt Realogy ten tijde van de ontwikkeling als de eigenaar beschouwd of zal de eigenaar worden door middel van overdracht, van alle intellectuele-eigendomsrechten die gelden voor de activa die u ontwikkelt of aanschaft wanneer u werkzaamheden of services voor Realogy uitvoert.

Bij Realogy respecteren we ook het intellectueel eigendom van anderen, waaronder onze cliënten, leveranciers, onafhankelijke contractanten en andere derde partijen. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal reproduceren, vernietigen of wijzigen, met inbegrip van foto’s, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, of handelsmerken of logo’s gebruiken of kopiëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van het merk. Verder dient u software, met inbegrip van open-source software, altijd te gebruiken overeenkomstig de licentievoorwaarden.

QA-ltBlue-dutch

Ik beschik over een LinkedIn®-profiel dat mijn tewerkstelling bij Realogy vermeldt. Mag ik werkgerelateerde berichten posten?

Het is toegestaan om berichten op social media te posten, indien u zich niet opstelt als vertegenwoordiger van Realogy of een van haar dochterondernemingen of onze producten en diensten aanhaalt zonder uw functie bij Realogy kenbaar te maken. Bovendien mogen uw berichten de wet niet overtreden of vertrouwelijke Realogy-informatie bekend maken. U mag uw zakelijke e-mailadres niet gebruiken voor persoonlijke social media accounts of andere persoonlijke accounts of profielen.

Voorbeelden van intellectueel eigendom waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw werkzaamheden voor Realogy

De beste voorbeelden zijn onze merknamen en logo’s, waaronder Better Homes and Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, ERA, Sotheby’s International Realty, ZipRealty, NRT, Corcoran Group, Cartus en Title Resource Group. Andere voorbeelden omvatten broncode software en foto’s.

key-ltBlueSLEUTELBEGRIPPEN

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Immateriële activa gemaakt voor, of verleend aan ons bedrijf door werknemers, leveranciers, onafhankelijke contractanten of andere derden. Voorbeelden zijn octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, software, bedrijfsmethodes, ontwerpen, technische gegevens, bedrijfskennis, handleidingen en andere uitvindingen.

QA-ltBlue

ONTHOUD

Samen werken we hard om Realogy tot marktleider te maken in de vastgoedsector. De kracht van ons bedrijf berust op ons vermogen om onze activa, zowel fysiek als intellectueel, te optimaliseren en te beschermen.